Handledning för hälsa och välbefinnande
Handledning som en stärkande kraft

Varför handledning?
* Avlastande funktion i en krävande yrkesroll
* Utvecklar yrkesrollen
* För att bli sedd, hörd och bekräftad
* Hälsobefrämjande åtgärd

Vad är handledning?
* Handledning sker regelbundet över tid under ledning av en fristående
handledare.
* Innehållet styrs av deltagarna.
* Uppgiften är att ta upp tankar, frågor och problem med direkt anknytning
till yrkesrollen.
* Deltagarna belyser varandras frågeställningar ur olika synvinklar.
* Med stöd av varandra kan man inta nya ståndpunkter till det som
händer på arbetet.

Processhandledning
Processhandledning innebär att en mindre grupp vuxna / enskild person regelbundet träffas tillsammans med en handledare och bildar ett reflekterande team.Var och en är fri att ta upp vad som helst som har med arbetet att göra och sedan få gruppens och handledarens hjälp att tänka kring detta. Man får möjlighet att avgränsa ett problem, se detta från olika håll och sedan ta egen ställning till hur man vill gå vidare.

Genomförande
Ring eller kontakta mig via mail och beskriv din grupps/ditt ärende. Jag ger dig information om kostnader och tillgänglighet. Handledningsgruppen/Vi kan träffas regelbundet varje vecka, varannan vecka eller en gång i månaden, över tid, beroende på vad gruppen/du behöver. Samtalstiden kan variera allt ifrån 45 min för enskild handledning till hel- eller halvdagar för grupper.

Handledarens uppgifter är:
* Att skapa ett tryggt och kreativt arbetsklimat
* Att hålla ramarna för arbetet
* Att stödja grupprocessen
* Att vara en i gruppen

St Lukas
St Lukas är ett förbund av 31 St Lukas-föreningar i Sverige som arbetar utifrån psykodynamisk och kristen grundsyn.30 av föreningarna har mottagningar för psykoterapi, handledning och konsultation.St Lukas grundades 1939 av personer i människovårdande yrken med förankring i olika kristna samfund. Idén var att utifrån psykodynamisk och kristen humanistisk människosyn arbeta med människors psykiska problem och livsfrågor. Sedan 1944 bedriver St Lukas psykoterapi och själavård. St Lukas var ett av landets första utbildningsinstitut som utvecklade utbildning i psykoterapi. St Lukas erbjuder dessutom utbildning i bl a handledning, själavård och psykosocialt arbetssätt.

För mer information se
www.st-lukas.se

Vändpunkten
Det var inte det färdiga svaret,
expertförklaringen, Du bäst behövde.

Det var respekten för egen skaparkraft
och förmåga att själv gå vidare.

Då föddes hoppet,
skapades tillförsikten
och Du vågade förändringen.

David Lenzflor

<< Tillbaka