Portfolio i praktiken
Portfolio – att göra lärandet och framgångarna synliga

En sprudlande inspirationsdag - en praktisk föreläsning om Portfolio. Föreläsningen är mycket verklighetsnära och bygger på egna erfarenheter av portfoliometodik från vardagsarbetet med elever. Föreläsningen är fylld av tydliga och praktiska exempel på portfolioarbeten. Så kom och låt dig utvecklas, inspireras och glädjas!

Med små steg mot de stora målen!
* Hur kan man skapa jordmån för eleverna att växa i sitt eget lärande?
* Hur kan man skapa ett arbetsklimat där eleverna är mer anslutna till sitt
eget tänkande än till sina lärares?
* Hur kan man göra det möjligt för varje elev att visa utveckling och framgång?

Portfolio innebär bl a…
* Att göra lärandet och framgångarna synliga.
* Att få vara stolt över det man har lyckats med.
* Att få se att man har utvecklats.
* Att se förbättringsområden och att kunna sätta egna mål för att nå utveckling.

Målgrupp: Personal inom särskola, förskola, förskoleklass och skola år 1-6.

Ur innehållet
* Portfolio som begrepp
* Elevinflytande
* Syfte, ägar- och mottagarförhållanden
* Omfång i tid, rum och innehåll
* Urvalsmetoder
* Målstyrning
* Ett dokuments väg till sin portfolio
* Närbild av några ämnen ur portfolioperspektiv
* Utvecklingssamtalet

Vad är portfolio?
Portfolio är en verktygslåda som ger våra elever möjlighet att reflektera över sina produkter och arbetsinsatser i skolan. Syftet är att eleven ska kunna överblicka sin situation, bevara sitt självförtroende, bli delaktig och kunna ta ansvar för sitt eget lärande. Metoden går i korthet ut på att eleverna till sin portfolio väljer ett arbete som de är nöjda och stolta över. Därefter formulerar var och en skriftligen sitt eget motiv till valet på en s k inträdesbiljett. Till sist åker motivet tillsammans med själva arbetet ner i portfolion. Det är också mycket lämpligt att eleverna i detta sammanhang skriver en ny målsättning kring kommande arbeten av liknande slag. Målsättningen kan ibland ledsagas av en strategi över hur målet ska nås. Alltsammans har sin givna plats i portfolion.

Portfolio kan översättas med elevportfölj
Pedagogen och barnet/eleven kommer överens om vad portföljen ska innehålla.
Att samla det material som barnen/eleverna utfört är i sig inte något nytt.
Det som utmärker portfolioarbetet är det pedagogiskt medvetna förhållningssättet.
Att arbeta med portfoliometodik innebär ett reflekterande arbetssätt som synliggör lärande, utveckling, framsteg och nya målsättningar. Sambandet mellan mål, arbetsprocess, produkt och utvärdering tydliggörs. Därmed blir det möjligt för eleven att ta ansvar för samt öva inflytande över sitt eget lärande.

Material
Körkort och medaljer, skrivraketer, läsmoln, stjärnmål och annat smått och gott för portfolion. Pärmen är ett kopieringsmaterial som innehåller 51 arbetsblad för konkret portfolioarbete i skolan.

Pärmen innehåller:
* Inträdesnoter till portfolion, olika rubriker och storlekar (6 blad)
* Underlag för körkort, medaljer, diplom, veckans ros etc (6 blad)
* Underlag för eget arbete med klassen för att beskriva, rita in och
pricka av mål, kriterier och utvecklingsgångar på elevernas nivå,
framförallt i svenska (31 blad)
* Underlag för elevreflektion inför utvecklingssamtalet (8 blad)

Pris: 350 kr exkl moms och frakt.
Ges ut av Bodil Jönsson Utbildning AB.
Beställ här

Läshattar – Gör så att läsningen syns!
Läshattar är en pärm med kopieringsunderlag. Den innehåller olika sätt att dokumentera sin läsning både kvalitativt och kvantitativt. Synsättet är det som också ligger bakom att arbeta med portfolio, att synliggöra framgångar, ansträngningar, lärande och utveckling.
Här finns t ex 21 olika modeller av Läshattar där eleverna visar vilken mängd sidor eller vilken tid de lagt ner genom att färglägga fält på sina Läshattar.
Det blir ett lustfyllt sätt för barnet att själv sköta sin ”bokföring” och att konkret kunna se resultat av ett annars ”osynligt” arbete.
Här finns också underlag för Författarporträtt, Recensioner, Boktips, Snabbtitt och Eftersnack, inför utvecklingssamtalet m m.
Vid årets eller terminens slut kan eleverna samla alla sina läsdokument till en bok el dyl för att kunna se sitt samlade resultat.
Vad eleven använder för mått på vad han åstadkommit kan han bestämma själv. Detta är ett utmärkt sätt att individualisera och att kunna behålla självkänslan.

Pris: 350:- exkl moms och frakt

Beställ direkt genom utgivaren:
Uppsjö Läromedel
www.uppsjo.se
gota@uppsjo.se

Vår Skola 1-3
Portfolio, nr 1, -04
Lära om att lära, nr 6,-01

Tidskriften Vår Skola 1-3 har gett ut två nummer där du finner konkret arbetsmaterial till dina elever i ert Portfolioarbete.
Ge dina elever möjlighet att ta makten över sin lärandesituation!

Portfolio, nr 1, -04.
Här finner du underlag och strukturer som du kan använda som inspiration till dig och dina elever i ert portfolioarbete. Reflektion är grunden för portfolioarbetet. Frågan är vad eleverna ska reflektera över. I detta nummer får du en uppsättning exempel på olika infallsvinklar till reflektion i vardagsarbetet.

Lära om att lära, nr 6, -01
En väg till framgång och lyckade resultat för våra elever är att de får tillfälle att inhämta kunskap och färdigheter på för dem bästa möjliga sätt.
I detta nummer av Vår Skola ges eleverna möjlighet att själva tänka efter under vilka omständigheter de själva lär sig bäst.
Detta är en ingång till att medvetandegöra eleverna, släpp sen fantasin loss och skapa era egna former för reflektion!

Beställ direkt genom utgivaren:
Uppsjö Läromedel
www.uppsjo.se
gota@uppsjo.se

Studiedag
Inspirationsföreläsning på hemmaplan! Att en hel personalstyrka lyssnar till en och samma föreläsning har sina fördelar. Det blir en gemensam upplevelse som man kan relatera till i det fortsatta arbetet, det kan vara en utgångspunkt eller inspirerande påfyllning för det arbets- eller förhållningssätt som är aktuellt. ”Portfolio i praktiken” passar såväl för en hel som halv fortbildningsdag på er egen skola eller förskola.

Ring eller e-posta så skräddarsyr vi efter era behov!

>> Kalendarium

<< Tillbaka

>> Material