SDI, Strength Deployment Inventory
Hantera dig själv och hantera dina relationer!
 
SDI är en väg för att du ska kunna:
· förstå ditt eget och andras beteende
· förstå vilka drivkrafter som ligger bakom ett beteende
· hantera konflikter på ett effektivt sätt
· hantera dig själv och dina relationer på ett konstruktivt sätt
 
Konflikter, missförstånd, irritation och rent skitprat är ofta resultat av att vi inte förstår varför andra reagerar som de gör på vårt eget beteende. När du själv vet vad som motiverar och driver dig, ditt beteende och dina reaktioner, har du också förutsättningar att förstå vad som driver och motiverar andra. Dessa insikter ökar dina möjligheter att relatera på ett konstruktivt sätt med människor i din omgivning.
 
SDI tydliggör att våra drivkrafter sinsemellan är mycket olika. Detta kan leda till att vi ser människors olikheter som en tillgång istället för en källa till missnöje och konflikter. Människors olika motiv och drivkrafter är förutsättningar för att vi ska kunna lösa arbetsuppgifter och tillgodose våra mänskliga behov.
 
Instrumentet
SDI är ett bekräftat instrument för självkännedom och har använts över hela världen i mer än 25 år i olika utbildningssammanhang. SDI har utvecklats av fil dr Elias H Porter (USA) och bygger på hans forskning om vilka drivkrafter som styr mänskligt beteende. Denna forskning resulterade i RAT-teorin, Relation Awareness Theory. SDI hjälper dig att kartlägga dina styrkor i dina relationer med andra människor under två betingelser; nämligen när allt går bra för dig och när du hamnar i konflikt.
 
Strength….styrka, komma underfund med dina starka sidor i relation till andra människor under två betingelser, när allt går bra och när du hamnar i konflikt.

Deployment….utveckling, betyder att agera strategiskt eller göra sig redo för att agera effektivt. SDI ger förslag på hur du kan använda dina starka sidor för att förbättra dina relationer med andra människor.

Inventory….kartläggning, SDI är en kartläggning av de värderingar som motiverar dig, grunden för hur du känner och uppträder i olika situationer.
 
Vad individen kan uppnå med SDI:
 
Du kan komma till insikt om:
· Varför Du gör som Du gör
· De styrkor Du för med Dig till relationer och roller
· Vad det är som orsakar inre konflikter för Dig
· Det sätt Du föredrar att hantera mellanmänskliga konflikter på
· Varför Du tycker att vissa relationer och livssituationer är givande
och andra inte är det
· Hur Du förbättrar uppfattningar om självaktning och självkänsla
· Hur Du relaterar effektivt med olika människor i olika livssituationer
· Hur Du accepterar och ger konstruktiv feedback
· Hur Du undviker stressade situationer
 
Vad organisationen kan uppnå med SDI:

Organisationens medlemmar kan få:
· Insikter om var gruppens kollektiva styrka ligger
· Insikter om eventuellt blinda sidor
· Insikter om områden för eventuell konflikt
· Underlag för att förutspå beteendeutveckling i situationer vid personlig
och mellanmänsklig konflikt
Kort sagt, högre grad av effektivitet!

Genomförande
SDI-kursen kan genomföras på ett flexibelt sätt beroende på era behov och önskemål. SDI kan genomföras som internat eller externat, som 1- eller 2-dagars utbildning, med eller utan uppföljningsdag. SDI är ett sätt att utvecklas som individ och arbetsgrupp. Vi skräddarsyr utbildningen tillsammans så att den passar er grupp och er verksamhet. SDI får endast genomföras av certifierad SDI-handledare.
 
SDI finns i två utföranden
 * Standard Edition; kartlägger vilka värdesystem som driver och motiverar
dig i dina möten med människor.
* Premier Edition; visar även på vilket sätt du använder dina styrkor,
och hur de kan uppfattas om du överdriver dem.

<< Tillbaka